Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Ceremoniał szkolny 

 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” Artykuł 4 cytowanej ustawy mówi z kolei, że: „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” Celowym wydaje się zatem zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz wzorców postaw i zachowań uczniów tworzących Ceremoniał Szkolny.

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych.

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część szkolnej tradycji i harmonogramu pracy szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli. Mając na uwadze powyższe zadania oraz prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych spisano Ceremoniał Szkolny Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, który określa charakter uroczystości szkolnych, porządkuje sposoby ich organizowania i prowadzenia, a także nadaje im ujednoliconą formę. Ceremoniał jest ważnym elementem programu wychowawczego szkoły.

Przyrzeczenie

Scenariusz ślubowania klas pierwszych

Scenariusz uroczystości Dnia Patrona

< Dodane przez szkola_admin dnia 13 marca 2013 13:14 >