Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Innowacje i scenariusze

 

Innowacje pedagogiczne
rok szkolny 2018/2019

Innowacja „Wprowadzenie do robotyki – Mały konstruktor” jest realizowana przez p. Jolantę Szczap. Obejmuje ona 19 uczniów klasy 1b. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny. Celem wprowadzenia innowacji jest stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej dzieci poprzez wdrażanie do pracy w zespołach metodą projektów, wg zasad: rozpocznij, zbuduj, rozważ, zastosuj. Udział w zajęciach z robotyki prowadzonych z użyciem zestawów Lego Education ma na celu rozwijanie u dzieci poprzez zabawę umiejętności pracy zespołowej, logicznego myślenia, sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
Projekt edukacyjny „Poznajemy zawody” realizowany w kl. 2a przez wychowawcę – Iwonę Urbaniak. Celem projektu jest poznanie pracy w wybranych zawodach w ramach kształcenia zintegrowanego, szczególnie tych z najbliższego otoczenia dziecka, zawodach ich rodziców i najbliższej rodziny. Kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec pracy ludzkiej, okazywanie szacunku. Uświadamianie dzieciom wzajemnej zależności między zawodami, poprzez analizę wytworów, bądź procesów.
Innowacja pedagogiczna „Moda na czytanie”. Projekt podzielony jest na poszczególne etapy edukacyjne: dla uczniów z klas I-III, klas IV-VI i klas VII i VIII. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Cel główny: zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką, czasopismem czy blogiem literackim. Cele szczegółowe: kształtowanie nawyków czytelniczych; wyrabianie szacunku do literatury; kształtowanie umiejętności wykorzystania poznawczej i ludycznej funkcji literatury; kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; wprowadzenie dzieci w świat literatury; ukazanie uczniom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych; przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek; nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko-teatralne, plastyczne; zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi; aktywizowanie ucznia i nakłonienie go do pracy twórczej, która zachęca do czytania; sięganie do różnych źródeł informacji technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni i biblioteki. Metody i formy nauczania: głośne czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy przez nauczycieli, rodziców i starsze rodzeństwo; zbiorowe i indywidualne czytanie ulubionych fragmentów utworów literackich; zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury; organizowanie przedstawień i inscenizacji; prezentowanie książek w kącikach czytelniczych. Przewidywane efekty: wzrost czytelnictwa – uczniowie wypożyczają więcej książek, poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów, wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, wyciszenie i poprawa koncentracji, wyrażanie własnych refleksji, wzrost poczucia własnej wartości, poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami, wzrost zaangażowania w życie społeczne, wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania, zainteresowanie pracą bibliotekarza, dziennikarza, pisarza i aktora, potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury. Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie ankiet. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, zaangażowanie uczniów w różnego typu działania promujące czytelnictwo. Innowacja realizowana będzie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. przez Mariolę Woźniak i Elżbietę Pakos.
Innowacje pedagogiczne z historii są realizowane przez p. Katarzynę Nowak. Podróże w czasie” – turnieje gier planszowych, quizów multimedialnych dla klas VII-VIII. Innowacja realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych koła historycznego (cykliczne spotkania popołudniowe raz w miesiącu) dla uczniów klas 7-8. Spotkania będą miały formę turniejów wiedzowych przeprowadzanych przy wykorzystaniu quizów multimedialnych. Każdy turniej poświęcony będzie tematycznie jednej wybranej epoce historycznej.
„Wehikułem w przeszłość” – tajemnice starożytnych cywilizacji z wykorzystaniem platform edukacyjnych. Innowacja realizowana na zajęciach koła historycznego dla uczniów klas V. Uczniowie będą pracowali z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i platform edukacyjnych. Każde spotkanie będzie związane z wybranym zagadnieniem dotyczącym starożytności.
Innowacje pedagogiczne z matematyki realizowane przez p. J. Krzeszewską. Planuję – więc potrafię” – innowacja skierowana do uczniów klas ósmych jest zgodna z realizowanym w szkole programem „Matematyka z plusem”. Ma zaciekawić, pobudzić kreatywność i twórcze myślenie. Pokaże także, że uczenie się matematyki jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłym. Wprowadzona innowacja zakłada również uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer czy telefon.
„Matematyka na co dzień” – innowacja jest skierowana do uczniów klas siódmych i będzie zgodna z programem „Matematyka z plusem”. Założeniem innowacji jest realizowanie działu „Procenty” bez korzystania z podręcznika oraz ćwiczenia. Czas realizacji to 17 h lekcyjnych. Praca wspólna na lekcjach, jak i samodzielna w domu, będzie wspomagana przez platformy edukacyjne, dziennik librus oraz portale społecznościowe. Założeniem programu jest to, że uczniowie poznają cały dział związany z procentami ucząc się w oparciu o ulotki z banku, gazetki reklamowe, broszury czy zachęcające reklamy. Głównym celem wprowadzanych innowacji jest pokazanie uczniom, że umiejętności matematyczne są niezbędne w życiu każdego człowieka.
Innowacje pedagogiczne realizowane prze p. Olgę Stawicką – Chmiela i p. Katarzynę Nowak. „Kto czyta książki – żyje podwójnie” (Umberto Eco) – innowacja pedagogiczna skierowana do uczniów klas IV-VIII. Celem jej jest uświadomienie uczniom potrzeby czytania, rozwijanie zamiłowania do literatury, rozwijanie wyobraźni, umożliwienie prezentacji własnych zainteresowań, nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poszerzanie wiedzy, zaktywizowanie ucznia i nakłonienie go do pracy twórczej, która zachęca do czytania, wymiana doświadczeń, a także integrowanie społeczności szkolnej.
„Od literatury do filmu” – innowacja pedagogiczna skierowana do uczniów klas V-VIII. Cele tej innowacji jest integracja kształcenia z zakresu języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, zapoznanie uczniów z filmami poszerzającymi wiedzę, szczególnie historyczną, z okresów historii Polski (II wojna światowa, Polska i świat po II wojnie światowej, Polska w systemie komunistycznym), co pomoże uczniom zrozumieć i interpretować utwory literackie omawiane na lekcjach języka polskiego i zawarte w podstawie programowej języka polskiego, rozwijanie zainteresowań filmowych i czytelniczych uczniów, integrowanie społeczności szkolnej.
Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej „Język angielski na co dzień” realizowana przez p. Kamilę Grzelaczyk. Celem jest poszerzenie zakresu edukacji wczesnoszkolnej obejmującej obszary edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, artystycznej i zdrowotnej o edukację lingwistyczną (anglojęzyczną). Język angielski ma być obecny na zajęciach każdego dnia, a treść edukacji językowej powinna pokrywać się z aktualnie realizowanymi treściami nauczania, skupionymi wokół kręgów tematycznych wyznaczonych przez podstawę programową (takich jak: rodzina, koledzy, kolory, liczebniki, zabawki, rośliny, zwierzęta, zwroty grzecznościowe).
Innowacja pedagogiczna „Nasze serca dla Niepodległej” realizowana będzie przez cały rok szkolny 2018/2019 przez Małgorzatę Kociołek przy współudziale Aleksandry Bojnowskiej. Projekt skierowany jest do uczniów klas I. Wybór ten nie jest przypadkowy. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym wiele spraw jeszcze nie rozumie, ale może wiele przeżywać na płaszczyźnie emocjonalnej. We wczesnej fazie rozwoju dziecka nauczyciel odwołuje się do podświadomości ucznia, zaś fakty historyczne tworzą jedynie tło, które zostanie objaśnione i zidentyfikowane szczegółowo dopiero na poziomie edukacji przedmiotowej. Zatem celem innowacji jest wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę dotyczącą historii Polski w sposób dostosowany do jego możliwości percepcyjnych oraz kształtowanie postawy patriotycznej. Proponowana innowacja obejmuje następujące zagadnienia, takie jak: symbole narodowe, legendy związane z historią Polski, piosenki patriotyczne, polskie obrzędy
i tradycje ludowe, potrawy polskiej kuchni, itd.
Projekt edukacyjno-ekologiczny „Bateria jest niebezpieczna, zbieraj osobno!” przewidziany do realizacji w I i II etapie edukacyjnym. Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska przed odpadami. Adresowany jest du uczniów, ale pośrednimi adresatami projektu są również rodzice, którzy na skutek działań dzieci zainteresują się zagadnieniami ekologii.
„Przygoda z lapbookiem, czyli z książką na kolanach”. Dla uczniów naszej szkoły będzie to nowa forma pracy, która ma na celu wzmacnianie aktywnego uczenia się uczniów, rozbudzanie ciekawości edukacyjnej oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dzięki pracy nad lapbookiem uczniowie będą mieli okazję wykazać się kreatywnością, będą poszukiwać informacji, nauczą się je selekcjonować i ciekawie prezentować. Nauczyciel będzie pełnił rolę doradcy. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2b. Realizowana będzie w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 przez p. Mariolę Woźniak i p. Bożenę Podębską.
„Chemia i fizyka w naszym otoczeniu” – celem głównym wprowadzanej innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką z zakresu chemii i fizyki, rozbudowanie dociekliwości poznawczej oraz kształtowanie umiejętności projektowania doświadczeń oraz umiejętności obserwacji, wyciągania na ich podstawie wniosków i prezentacji wyników swojej pracy. Bloki tematyczne przewidziane do realizacji na zajęciach to: otrzymywanie, właściwości i identyfikacja gazów, tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole w życiu codziennym, wskaźniki pH i badanie odczynu roztworów, reakcje zobojętniania i reakcje strąceniowe, leki, nikotyna, alkohol, narkotyki – ich wpływ na organizm człowieka, doświadczenia z cieczą i gazem, elektryczność i magnetyzm – praktyczne wykorzystanie oraz światło i dźwięk jako fale. Działaniem innowacyjnym zostaną objęci uczniowie z klas VII, którzy uczestniczą w zajęciach doświadczalnych z chemii i fizyki. Realizowane będą w II okresie roku szkolnego 2018/2019 przez p. Katarzynę Werbińską.
„Doświadczanie przez eksperymentowanie” – innowacja realizowana będzie w klasie Ia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – przyrodniczej przez p. Annę Haładyn. Przewidywany czas realizacji to: luty 2019 r. – kwiecień 2021 r. Celem wprowadzanej innowacji jest: rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym, zainteresowanie ich naukami matematyczno – przyrodniczymi i zjawiskami fizycznymi, podtrzymanie naturalnego otwarcia umysłów dzieci na eksperymentowanie i doświadczanie. Zadania prowadzone będą w trakcie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej średnio dwa razy w miesiącu lub po zajęciach w formie warsztatowej przy współpracy z wybranymi instytucjami.

Innowacje pedagogiczne
rok szkolny 2017/2018

Lp.

Tytuł innowacji

Adresaci

Autorzy innowacji

   1.

„Matematyka na co dzień”

klasy VII

Joanna Krzeszewska
Zbigniew Pawlak

   2.

„Eksperymentujemy, odkrywamy, doświadczamy”

klasy II

Wioletta Fibich
Barbara Kaczmarek
Aldona Wojtczak

   3.

„Ortograficzny lapbook uczy i bawi”

klasy II

Wioletta Fibich
Barbara Kaczmarek
Aldona Wojtczak

   4.

„Noc ze sztuką – tworzę jak Picasso”

klasy I-IV

Jolanta Osińska
Ewa Muszyńska
Anna Haładyn
Mariola Woźniak
Bogusława Pluta

   5.

„Małe i duże podróże z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym”

klasy I-VII

Wioletta Fibich
Maciej Sobolewski
Karina Lament

   6.

„Kamishibai – zaczarowani książkowym teatrem”

klasy I-VI

Mariola Woźniak
Elżbieta Pakos
Ewa Muszyńska
Katarzyna Nowak


Penfriend – wymiana listów w języku angielskim
           
Uczniowie nawiązują pisemną korespondencję w języku angielskim z rówieśnikami ze szkoły na Węgrzech. Kontynuują korespondencję opisując w swoich listach tematy podane przez nauczyciela. Innowacja ta stwarza możliwość rozwijania zainteresowań dzieci i jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu języka angielskiego. Głównym celem innowacji jest ćwiczenie umiejętności pisania dłuższej formy pisemnej – list, email, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, poznawanie kultury innych krajów europejskich, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, samooceny własnej pracy.

Let’s learn words with fun – użycie platformy edukacyjnej do wspomagania nauki słownictwa
Głównym celem innowacji jest wspomaganie nauki słownictwa wprowadzanego na lekcjach i wskazanie uczniom alternatywnych, efektywnych i sprawiających przyjemność sposobów przyswajania informacji. W ramach innowacji pedagogicznej, razem z tradycyjnym ćwiczeniem słownictwa, nauczyciel języka angielskiego będzie tworzył quizy z każdego działu na platformie edukacyjnej, które będą wspomagały przyswajanie słówek. Uczniowie mogą wykonać test dowolną ilość razy, szlifując swoje umiejętności i rywalizując o najlepszy wynik. Po zakończeniu testu, czyli po około 2 tygodniach, kilka osób z najlepszymi wynikami otrzyma dodatkowo ocenę za pracowitość. Kody do gier można znaleźć na stronie www.bit.ly/sp4turek .
Obie innowacje pedagogiczne zostały opracowane i zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez Macieja Sobolewskiego.

Innowacja pedagogiczna pt. „Kamishibai – zaczarowani książkowym teatrem”
Innowacja pedagogiczna realizowana jest w klasach I-V w ramach zajęć biblioterapeutycznych, kółka plastycznego, kółka regionalnego i klubu europejskiego. Typ innowacji – programowo-metodyczna. Głównym celem innowacji jest:
– propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
– zapoznanie uczniów z kamishibai – metodą czytania posługującą się planszami z obrazkami i tekstem (książka obrazkowa) oraz drewnianą skrzynką, w której przedstawiane są opowiadania
– tworzenie własnych bajek i prezentowanie ich innym uczniom.
Na początku uczniowie zapoznani zostali z historią kamishibai oraz opowiadaniami znajdującymi się w bibliotece szkolnej (Groszki, Szukając Marudka, Kotka Milusia, Rower Walentynki, Trzeba będzie, Legenda o Skarbniku, Mój przyjaciel Kemushi). Uczniowie wraz z opiekunem systematycznie organizują seanse czytelnicze dla młodszych uczniów i przedszkolaków. Podczas spotkań prezentowane są poznaną metodą bajki dostępne w księgozbiorze bibliotecznym. Uczniowie zaangażowani w program wspólnie tworzyć będą opowiadania, zilustrują je i zaprezentują innym uczniom i przedszkolakom.
Innowacja pedagogiczna została opracowana i zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez: Ewę Muszyńską, Katarzynę Nowak i Mariolę Woźniak.

Innowacja pedagogiczna ph. „Spacerkiem po Turku” przeznaczona dla uczniów klas IV-VI
Została opracowana i zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez nauczycielki: Katarzynę Nowak i Mariolę Woźniak. Głównymi założeniami innowacji jest:
– rozwijanie umiejętności współpracy i pracy zespołowej,
– przybliżenie dorobku dziedzictwa Turku,
– poznawanie tradycji naszego regionu,
– rozwijanie poczucia lokalnej tożsamości i patriotyzmu związanego z „małą Ojczyzną”.
Innowacja została zatwierdzona i wpisana do innowacji pedagogicznych zgłoszonych w roku szkolnym 2014/2015 pod numerem 520. Typ innowacji – programowo-metodyczna. Zaplanowane w niej działania realizowane były na lekcjach historii, kółku historycznym, klubie europejskim i zajęciach bibliotecznych. Uczestnicy zajęć brali udział w wycieczce do muzeum, gdzie mieli możliwość obejrzenia wystawy ph. „Turek dawniej i dziś” oraz krótkich filmów dotyczących Turku w minionych latach. W korelacji z projektem edukacyjnym Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan uczniowie brali udział w spotkaniu z zasłużonym regionalistą Tadeuszem Rabiegą oraz poetą mieszkającym i tworzącym w naszym mieście Lechem Lamentem. W ramach współpracy z MBP w Turku uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z legendą o naszym mieście i okolicach. Przygotowywali również albumy ilustrujące najciekawsze po względem historycznym miejsca ważne dla turkowian oraz prezentacje multimedialną ph. „Zabytki miasta i regionu”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i w związku z tym planowana jest w następnym roku szkolnym dalsza jej realizację.

Innowacyjne metody nauczania języka niemieckiego
Z początkiem roku szkolnego 2014/2015 bardzo prężnie nawiązała się współpraca naszej szkoły ze szkołami w naszym mieście, a także z PWSZ w Koninie w zakresie nauczania języka niemieckiego.
Uczniowie klasy 1b mieli możliwość zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności w języku niemieckim podczas Dnia Języka Niemieckiego zorganizowanym w turkowskim liceum w listopadzie. Specjalnie, także dla pierwszaków, przeprowadzone zostały warsztaty w j. niemieckim, które prowadziła lektorka instytutu Goethego (opis na stronie szkoły). 2 grudnia 2014 r. klasa 5b na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie uczestniczyła w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez studentów III roku germanistyki. Uczniowie zapoznani zostali ze słownictwem związanym z kulinariami oraz przyrządzaniem potraw. Własną sałatkę makaronową dzieci sporządziły według przepisu rodowitego Niemca, mając przy tej okazji żywy kontakt z językiem. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez uczelnię projektu „Akademia Młodego Studenta”. Również w grudniu  na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Turku wszystkie klasy dwujęzyczne wzięły udział w interaktywnych jasełkach po niemiecku, poznając tradycje Świąt Bożego Narodzenia, wspólnie śpiewając kolędy w języku obcym, jednocześnie przyswajając sobie nowe słownictwo.
Niewątpliwie nawiązana współpraca motywuje uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu  języka niemieckiego, podnosi poziom kompetencji językowych , zmniejsza bariery językowe. Dzięki funkcjonowaniu w naszej szkole klas dwujęzycznych uczniowie już od klasy pierwszej mają styczność z dwoma językami obcymi, podpatrują swoich starszych kolegów, co z pewnością zwiększa ich świadomość rangi języków obcych w dzisiejszym świecie.

„Innowacyjna Szkoła”
W październiku nasza szkoła włączyła się do udziału w konkursie „Innowacyjna Szkoła” w ramach projektu Cyfrowa Szkoła. Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej. Umożliwia on rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły muszą wykonać 11 zadań związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod w edukacji. Szkoła, które wykona zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzyma tytuł „Innowacyjna szkoła” i dyplomy honorowe. Koordynatorem projektu jest p. Maciej Sobolewski.

< Dodane przez szkola_admin dnia 13 marca 2013 13:26 >