Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Programy i projekty

 

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2022/2023

„Zachwycający świat zwierząt” – innowacja dydaktyczno-wychowawcza o charakterze metodyczno-organizacyjnym dla klas VI
Klasy VI w roku szkolnym 2022/2023 realizują na lekcjach biologii innowację pedagogiczną „Zachwycający świat zwierząt”. Nadrzędnym celem innowacji jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań i uzdolnień poznawczych uczniów, pogłębianie ich wiedzy biologicznej oraz kształcenie postawy kreatywnych badaczy. Nawiązanie współpracy ze szkołami z różnych miast i regionów Polski pozwoli dzieciom na poszerzenie wiedzy o znajomość zwierząt charakterystycznych tylko dla wskazanych miejsc, a często nie występujących w ich miejscu zamieszkania. Umożliwi to również porównanie fauny, pokazanie różnic i podobieństw pomiędzy gatunkami występującymi w różnych regionach takich, jak Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Wielkopolska, Pomorze. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK usprawni komunikację uczniów z nauczycielem, uatrakcyjni podejmowane przez dzieci działania, zwiększy ich aktywność i zaangażowanie, zaś nauczycielowi umożliwi wykorzystanie ciekawych materiałów informacyjnych dostępnych w formie cyfrowej

Innowacja pedagogiczna- projekt edukacyjny Natalka i Antek w świecie matematyki
W roku szklonym 2022/2023 uczniowie z klasy 2b przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki 2022/2023. Organizatorem projektu są Sabina Piłat oraz Grupa MAC S.A., z siedzibą w Kielcach przy ulicy Witosa 76, 25-561 Kielce. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Projekt składa się z ośmiu pojedynczych modułów, a każdy z nich dotyczy zastosowania matematyki w innych dziedzinach życia. W ramach projektu dzieci otrzymują dzienniczki oraz naklejki, a po realizacji modułu nauczyciel możne uzyskać certyfikat przystąpienia do projektu.

Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj Formę!
Klasy V-VIII w roku szkolnym 2022/23 będą realizować Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj Formę!,który współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Ogólnopolski „Program dla szkół” dla klas I-V
W roku szkolnym 2022/2023, w ramach udziału w „Programie dla szkół”, każdy uczeń klas I-V spożywa bezpłatnie przez 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni, w jednym półroczu roku szkolnego: mleko białe i przetwory mleczne oraz porcje świeżych, pakowanych próżniowo warzyw i owoców. W skład jednej porcji owocowo-warzywnej, otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj. owoc, warzywo, sok owocowy lub przecier owocowy, natomiast w skład jednej porcji mlecznej: mleko albo produkt mleczny. W ramach programu prowadzone są działania towarzyszące, m.in. zajęcia plastyczno- edukacyjne, karty pracy, quizy, pogadanki, rymowanki, kolorowanki. Działania te mają na celu realizację głównego celu programu, jakim jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Międzynarodowy projekt „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, edycja IV Podróżowanie przez czytanie
Innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III (edycja IV). Będzie ona kontynuowana w klasie 2c. W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy. Innowacja odbywać się będzie od 3 października 2022r. do 31 maja 2023r. w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Opierać się będzie na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Cele innowacji to: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. Wychowawca klasy – Anna Haładyn.

Ogólnopolski projekt edukacyjny Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej
Projekt ma na celu rozwijać potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystały w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający świat i potrafiły w nim działać a także jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej. W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy. Projekt realizowany będzie od 3 października 2022r. do 10 maja 2023r. w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2c – wychowawca Anna Haładyn.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2021/2022

Projekt „Mała książka-wielki człowiek”
Realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych. Podczas uroczystego pasowania na czytelników biblioteki, pierwszoklasiści otrzymali wyprawki czytelnicze, które zostały przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. W skład pakietu weszły: książka „Pierwsze abecadło”, broszura

Ogólnopolski program ph. „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Nasza szkoła od lat realizuje ogólnopolski program „Cała Polska Czyta Dzieciom” w ramach którego organizowane są seanse głośnego czytania dla uczniów klas młodszych w bibliotece szkolnej oraz w klasach. Celem programu jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowanie zasobów wewnętrznych dziecka i kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. W ramach programu w szkole obchodzone są ogólnopolskie akcje „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” oraz „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” promujące korzyści płynące z głośnego czytania książek przez dorosłych dzieciom oraz tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką.

Ogólnopolski „Program dla szkół” dla klas I-V
W roku szkolnym 2021/2022, w ramach udziału w „Programie dla szkół”, każdy uczeń klas I-V spożywa bezpłatnie przez 10, 11 lub 12 wybranych tygodni, w jednym półroczu roku szkolnego: mleko białe i przetwory mleczne oraz porcje świeżych, pakowanych próżniowo warzyw i owoców. Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego wynosi 38 w semestrze, natomiast liczba porcji w ramach komponentu mlecznego wynosi 33 w semestrze. W skład jednej porcji owocowo-warzywnej, otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj. owoc, warzywo, sok owocowy lub przecier owocowy, natomiast w skład jednej porcji mlecznej: mleko albo produkt mleczny. W ramach programu prowadzone są działania towarzyszące, m.in. zajęcia plastyczno- edukacyjne, karty pracy, quizy, pogadanki, rymowanki, kolorowanki. Działania te mają na celu realizację głównego celu programu, jakim jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2020/2021

Ogólnopolski „Program dla szkół” dla klas I-III
W roku szkolnym 2020/2021, w ramach udziału w „Programie dla szkół”, każdy uczeń klas I – III spożywa bezpłatnie przez 12 wybranych tygodni, w jednym półroczu roku szkolnego: mleko białe i przetwory mleczne oraz porcje świeżych, pakowanych próżniowo warzyw i owoców. Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego wynosi 44 w semestrze, natomiast liczba porcji w ramach komponentu mlecznego wynosi 42 w semestrze. W skład jednej porcji owocowo – warzywnej, otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj. owoc, warzywo, sok owocowy lub przecier owocowy, natomiast w skład jednej porcji mlecznej: mleko albo produkt mleczny. W ramach programu prowadzone są działania towarzyszące, m.in. zajęcia plastyczno- edukacyjne, karty pracy, quizy, pogadanki, rymowanki, kolorowanki. Działania te mają na celu realizację głównego celu programu, jakim jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Projekt – „Turek bez przemocy”
W ramach projektu zaplanowano w klasie VII d – warsztaty umiejętności życiowych radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych przy współpracy PTZN w Turku.

Projekt „Młodzi wolni bezpieczni”
Przystąpienie klas VI, VII i VIII do projektu w ramach którego przy współpracy PTZN zaplanowano cykl zajęć warsztatowych z uczniami. Tematyka zajęć: wzmacniania mocnych stron i zasobów młodzieży, treningu umiejętności społecznych, pracy na relacjach rówieśniczych, obalenie mitów na temat używania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, narkotyków/ dopalaczy. Udzielenie informacji na temat poradnictwa lokalnego oraz innych form pomocy. W ramach powyższego projektu zaplanowano, również szkolenia dla rodziców z zakresu rozpoznawania i reagowania rodziców na zachowania narkotykowe młodzieży oraz wzmacniania kompetencji wychowawczych w zakresie utrzymania dobrych relacji z nastolatkiem.

Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”
Przeznaczony dla uczniów klas I-VIII. Celem programu jest wpłynięcie na dzieci tak, by radziły sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, by umiały współżyć z innymi i potrafiły również znajdować oparcie w samym sobie w trudnych sytuacjach

Program „Domowych detektywów”
Realizowany w wybranych klasach IV-VI. Skoncentrowany jest na problematyce picia alkoholu. Opiera się na przekonaniu, że normą jest stan, w którym młodzież szkolna nie pije alkoholu. Wobec tego nastolatkom wchodzącym w okres dojrzewania przekazuje się zdecydowany komunikat „nie pij”. Ten komunikat przekazywany jest uczniom zarówno w czasie zajęć programu organizowanych w szkole, jak i w propozycjach zadań do wspólnej pracy z rodzicami. W treściach programu nie są poruszane zagadnienia dotyczące palenia papierosów czy używania narkotyków. W programie najwięcej miejsca poświęca się wpływowi rodziców, a ściślej mówiąc wzmacnianiu takich postaw i zachowań rodziców, które mogą chronić nastolatków przed pierwszymi próbami picia alkoholu. W tym kontekście program proponuje rodzicom: rozmawianie z dzieckiem na ważne tematy życiowe, jasne wyrażanie zdecydowanej postawy przeciwko piciu alkoholu przez dzieci i młodzież, stawianie dziecku zakazów dotyczących picia alkoholu i konsekwentne ich egzekwowanie, wspólne z dzieckiem spędzanie wolnego czasu, kontrolowanie tego co robi dziecko poza domem, umiar we własnym piciu alkoholu, a także nie angażowanie dziecka w czynności związane z piciem alkoholu przez dorosłych.

Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny – kl. VII-VIII
Projekt edukacyjny, celem którego jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Autorem projektu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Realizowany w klasach VII-VIII, głównym celem jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV poprzez edukację różnych grup wiekowych, w tym m.in. rozwój i wzmocnienie bazy szkoleniowo-edukacyjnej, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Projekt „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Nasza szkoła od lat realizuje ogólnopolski program „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w ramach którego prowadzone są zajęcia profilaktyczne w klasach. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie posługiwania się Internetem oraz promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu. 9 lutego 2021r. w szkole odbędzie się po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. Proponowany będzie konkurs pt. „Niezła apka”, przypomniane zostaną zasady bezpiecznego korzystania z Internetu jak i zachęcenie uczniów do zwrócenia uwagi na czas spędzany w sieci. Pomocnym w tym wyzwaniu będzie sporządzony tygodniowy raport, który pozwoli uczniom zobrazować ich czas w sieci. Zadaniem specjalnym będzie zastanowienie się nad innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Warto zadać sobie pytanie – Jeśli nie Internet to co…?

Projekt „Wielkopolska Wspólna Sprawa”
Nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Wielkopolska Wspólna Sprawa” współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu państwa. Projekt realizowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego i Caritas Polska. Głównym jego celem jest pomoc w integracji udzielana cudzoziemcom w województwie wielkopolskim. W ramach projektu szkoła otrzymała publikację pt. „Pakiet powitalny dla dzieci”, której celem jest pomoc najmłodszym cudzoziemcom w odnalezieniu się w nowej sytuacji związanej ze zmianą miejsca zamieszkania. Zawierają one Ilustrowaną Mapę Polski, na której znajdują się różne informacje o naszym kraju oraz o jednym z jego regionów – Wielkopolsce. W pakiecie, który przygotowany jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim znajduje się też książeczka z zadaniami do rysowania, Pozyskane materiały pozwolą uczniom zapoznać się z największymi miastami, zabytkami oraz rozbudzą ciekawość dalszego poszukiwania innych miejsc naszego regionu. Projekt przewiduje również szkolenia dla nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej mają kontakt z uczniami pochodzącymi z innych krajów.
Dzięki podjętym działaniom dzieci i młodzież przybywająca do Polski na pewno szybciej zaaklimatyzuje się w naszym kraju i mamy nadzieję, że z czasem poczuje się jak u siebie w domu.

Projekt edukacyjny „1920. Jak pamiętać o wojnie?”
Uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci do programu edukacyjnego „1920. Jak pamiętać o wojnie?”, organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach online, których temat odnosi się do setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Warsztaty mają na celu przybliżenie historii sprzed 100 lat oraz stworzenie wspólnego upamiętnienia wydarzeń i osób z nimi związanych. Program spotkań podzielony jest na IV etapy, a efekt działań wszystkich uczniów zostanie wykorzystany we wspólnej instalacji artystycznej, która powstanie w nowym budynku muzeum.

Ogólnopolski Program „Cała Polska czyta dzieciom”
Głównym celem programu jest wzbudzenie aktywności czytelniczej rodziców, by zachęcić ich do czytania swoim dzieciom – hasło kampanii „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie” W ramach programu w szkole obchodzone są ogólnopolskie akcje „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” oraz „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” promujące korzyści płynące z głośnego czytania książek przez dorosłych dzieciom oraz tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką.

Projekt edukacyjny „Szkoła nowych technologii”
Szkoła Podstawowa nr 4 bierze udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła nowych technologii”. Wirtualna Gazetka Szkolna zainstalowana została na ścianie korytarza. Jest to system wyświetlania różnych informacji za pomocą elektronicznego ekranu np. komunikatów, zdjęć, filmów, treści edukacyjnych. WGS jest nie tylko narzędziem ułatwiającym komunikację w szkole lecz także podnoszącym atrakcyjność placówki. Szkoła staje się bardziej nowoczesna, a tym samym atrakcyjna dla obecnych i przyszłych uczniów. Dodatkowo nasza szkoła ma dostęp do dedykowanej aplikacji mobilnej „Reporter” – dzięki niej uczniowie i nauczyciele mogą bezpośrednio ze swoich smartfonów czy tabletów przesyłać treści do publikacji – np. z wycieczki czy działań poza szkołą. Poza tym uczniowie mogą stać się twórcami wirtualnej gazetki dzięki zgłaszanym propozycjom umieszczanych w niej tematów. Liczymy, że Wirtualna Gazetka Szkolna wspomoże komunikację w szkole, nauczy młodzież współdziałania, świadomego kreowania treści w przestrzeni publicznej i będzie stanowiła ciekawą platformę wymiany informacji w naszej społeczności szkolnej.
Czwórka stawia na innowację w edukacji i dlatego nauczyciele i uczniowie korzystają z tzw. zestawu „Wirtualna Koszulka” działającego w oparciu o tzw. rozszerzoną rzeczywistość tzn. AugmentedReality AR polegającą na technologii, która rozszerza i uzupełnia świat wokół nas. Ten nowatorski zestaw pomocy składa się między innymi z koszulki z nadrukowanym specjalnym znacznikiem. Drugim elementem jest aplikacja na urządzeniu mobilnym. Po jej włączeniu i naprowadzeniu aparatu smartfona lub tabletu na koszulkę, na ekranie pojawia się trójwymiarowy obraz wnętrza ludzkiego ciała. Uczniowie mogą poznawać poszczególne układy i organy, zmierzyć własny puls, skorzystać z pomocy wbudowanego przewodnika po ludzkim ciele. Zestaw Wirtualna Koszulka doskonale wpisuje się w strategię stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w edukacji.

Projekt „Mała książka-wielki człowiek”
Realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2019/2020

Program ph. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Nasza szkoła od lat realizuje ogólnopolski program „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w ramach którego prowadzone są zajęcia profilaktyczne w klasach. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie posługiwania się Internetem oraz promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu. 11 lutego 2020r. w szkole odbędzie się po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku zwrócona zostanie szczególna uwaga na „mowę nienawiści w sieci” i konsekwencje prawne z tym związane oraz wpływ ekranu na zdrowie młodego człowieka. Do szkolnej akcji propagującej bezpieczeństwo w Internecie włączy się Policja, przeprowadzając prelekcję dla uczniów szkoły na temat zagrożeń występujących w wirtualnym świecie oraz konsekwencji rozpowszechniania słów nienawiści, dyskryminacji i przemocy.

Ogólnopolski program ph. „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Program realizowany jest w szkole od kilku lat. W ramach programu organizowane jest głośne czytanie dla uczniów klas młodszych w bibliotece szkolnej. Celem programu jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowanie zasobów wewnętrznych dziecka i kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. W ramach programu w szkole obchodzone są ogólnopolskie akcje „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” oraz „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” promujące korzyści płynące z głośnego czytania książek przez dorosłych dzieciom oraz tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2018/2019

Ogólnopolski program ph. „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Nasza szkoła od lat realizuje ogólnopolski program „Cała Polska Czyta Dzieciom” w ramach którego organizowane są seanse głośnego czytania dla uczniów klas młodszych w bibliotece szkolnej, świetlicy oraz w klasach. Celem programu jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowanie zasobów wewnętrznych dziecka i kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. W ramach programu w szkole obchodzone są ogólnopolskie akcje „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” oraz „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” promujące korzyści płynące z głośnego czytania książek przez dorosłych dzieciom oraz tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką.

Ogólnopolski „Program dla szkół” dla klas I-V
W ramach udziału w „Programie dla szkół” każdy uczeń spożywa bezpłatnie przez 20 wybranych tygodniu w roku szkolnym cztery porcje warzyw i owoców w tygodniu oraz trzy-cztery porcje mleka białego i produktów mlecznych: jogurt naturalny, serek naturalny, kefir. Uczniowie otrzymują porcje świeżych warzyw i owoców pakowane próżniowo w estetyczne, kolorowe opakowania. W ramach programu prowadzone są działania towarzyszące, m.in. konkursy o tematyce znaczenia zdrowego żywienia w naszym życiu, warsztaty kulinarne, wycieczki do gospodarstw agroturystycznych, prezentacje, wystawy prac plastycznych. Działania te mają na celu realizację głównego celu programu, jakim jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego.

Program ph. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Nasza szkoła od lat realizuje ogólnopolski program „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w ramach którego prowadzone są zajęcia profilaktyczne w klasach II-VIII. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie posługiwania się Internetem oraz promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu. 22 lutego 2019r. w szkole po raz kolejny obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku zwracano szczególną uwagę na „mowę nienawiści w sieci” i konsekwencje prawne z tym związane. Do szkolnej akcji propagującej bezpieczeństwo w Internecie włączyła się również policja przeprowadzając prelekcję dla uczniów na temat zagrożeń występujących w wirtualnym świecie oraz konsekwencji rozpowszechniania słów nienawiści, dyskryminacji i przemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że negatywne zachowanie w Internecie niesie ze sobą konsekwencje prawne.

„PoczytajMy” – Ogólnopolski Program Edukacyjny CEO
Od drugiego semestru nasza szkoła bierze udział, już po raz kolejny, w ogólnopolskim programie edukacyjnym „PoczytajMy”, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi. Organizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Zgodnie z założeniami programu w bibliotece szkolnej działa klub czytelniczy, do którego należą uczniowie z klasy VIb. Na spotkaniach jego członkowie poszerzają wiedzę na temat literatury dla dzieci oraz czytają ulubione książki, w tym baśnie. Sami wybierają teksty, opracowują scenariusze zająć, zabaw, przedstawień teatralnych. Czytanie odbywa się cyklicznie, raz w miesiącu, uczestniczą w nim przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku oraz uczniowie klas młodszych. Wspólne czytanie okazuje się łączyć pokolenia. Po lekturze maluchy razem ze starszymi kolegami bawią się, rysują, tańczą, śpiewają oraz przygotowują inscenizacje teatralne.

Projekt „Młodzi wolni bezpieczni”
Przystąpienie klas VI, VII i VIII do projektu w ramach którego przy współpracy PTZN przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych z uczniami. Tematyka zajęć obejmowała obszary dotyczące: wzmacniania mocnych stron i zasobów młodzieży, treningu umiejętności społecznych, pracy na relacjach rówieśniczych, obalenie mitów na temat używania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, narkotyków/ dopalaczy. Przekazano również informacje na temat poradnictwa lokalnego oraz innych form pomocy. W ramach powyższego projektu przeprowadzono również szkolenia dla rodziców z zakresu rozpoznawania i reagowania rodziców na zachowania narkotykowe młodzieży oraz wzmacniania kompetencji wychowawczych w zakresie utrzymania dobrych relacji z nastolatkiem.

Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”
Przeznaczony dla uczniów klas I-VI. Celem programu jest wpłynięcie na dzieci tak, by radziły sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, by umiały współżyć z innymi i potrafiły również znajdować oparcie w samym sobie w trudnych sytuacjach.

„Mamy powody do radości, bo obchodzimy 100 lat niepodległości”
Projekt edukacyjny realizowany w klasie 1a, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej oraz uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.

Program „Domowych detektywów”
Realizowany w wybranych klasach IV-VI. Skoncentrowany jest na problematyce picia alkoholu. Opiera się na przekonaniu, że normą jest stan, w którym młodzież szkolna nie pije alkoholu. Wobec tego nastolatkom wchodzącym w okres dojrzewania przekazuje się zdecydowany komunikat „nie pij”. Ten komunikat przekazywany jest uczniom zarówno w czasie zajęć programu organizowanych w szkole, jak i w propozycjach zadań do wspólnej pracy z rodzicami. W treściach programu nie są poruszane zagadnienia dotyczące palenia papierosów czy używania narkotyków. W programie najwięcej miejsca poświęca się wpływowi rodziców, a ściślej mówiąc wzmacnianiu takich postaw i zachowań rodziców, które mogą chronić nastolatków przed pierwszymi próbami picia alkoholu. W tym kontekście program proponuje rodzicom: rozmawianie z dzieckiem na ważne tematy życiowe, jasne wyrażanie zdecydowanej postawy przeciwko piciu alkoholu przez dzieci i młodzież, stawianie dziecku zakazów dotyczących picia alkoholu i konsekwentne ich egzekwowanie, wspólne z dzieckiem spędzanie wolnego czasu, kontrolowanie tego co robi dziecko poza domem, umiar we własnym piciu alkoholu, a także nie angażowanie dziecka w czynności związane z piciem alkoholu przez dorosłych.

Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny – kl. VII-VIII
Projekt edukacyjny, celem którego jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Autorem projektu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Realizowany w klasach VII-VIII, głównym celem jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV poprzez edukację różnych grup wiekowych, w tym m.in. rozwój i wzmocnienie bazy szkoleniowo-edukacyjnej, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

„Bateria jest niebezpieczna, zbieraj osobno!”
Projekt edukacyjno-ekologiczny realizowany w klasach I- VIII, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska przed odpadami szkodliwymi. Sprzymierzeńcem projektu jest m.in: Związek Komunalny Gmin „Czyste miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu.

Projekt „ Akademia Bezpieczeństwa Drogowego Pierwszaka”
Realizowany przy współpracy KPP w Turku oraz WORD. Jego celem jest przeprowadzenie działań o charakterze profilaktycznym wpisujących się w obszar bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ćwiczenia na symulatorze zderzeń.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2017/2018

Aktywna Tablica – Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infastruktury
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Program umożliwia szerokie wykorzystywanie TIK i upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym pozwala wspomagać proces kształcenia uczniów. Kształtuje kompetencje społeczne i twórcze uczniów, w tym umiejętność pracy w zespole, wspiera innowacyjne metody pracy oraz rozwija postawy przedsiębiorczości i kreatywności uczniów i nauczycieli.
W ramach programu szkoła została wyposażona w interaktywne monitory dotykowe.

Ogólnopolski program edukacyjny Fundacji ORANGE – „MegaMisja”
MegaMisja to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji ORANGE, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jest to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Prowadzony jest w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.
W ramach programu uczniowie biorą udział w zajęciach na temat bezpiecznego i twórczego korzystania z nowych mediów. Aby dostosować się do potrzeb dzieci, wyzwania programu oparte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny (m.in. tablety), książki, materiały plastyczne i artystyczne, pomoce edukacyjne. Przy realizacji wyzwań dzieci uczą się, jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w Internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
W MegaMisji ważna jest współpraca między dziećmi, twórcza dyskusja w trakcie zajęć i zabawa, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.
Honorowym ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci. Program realizowany jest w świetlicy szkolnej.

Ogólnopolski Program Edukacyjny CEO „PoczytajMy”
Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ PoczytajMy”, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi. Zgodnie z założeniami programu w bibliotece szkolnej powstał klub czytelniczy. Na spotkaniach jego członkowie poszerzają wiedzę na temat literatury dla dzieci oraz czytają ulubione książki, w tym baśnie. Czytanie odbywa się cyklicznie, raz na dwa tygodnie, uczestniczą w nim przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku. Do szczególnych imprez, które zorganizowane zostały podczas realizacji programu zaliczamy: przedstawienie teatralne ph. „Noc bajek” połączone z głośnym czytanie bajek dla dzieci. Kolejnym przedsięwzięciem klubu czytelniczego były spotkania z teatrzykiem książkowym – kamishibai. Członkowie klubu czytali młodszym kolegom opowiadania wykorzystując japońską metodę głośnego czytania za pomocą skrzyneczki obrazującej treść książek. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości członkowie klubu przygotowali spotkanie czytelnicze dla uczniów klas I, podczas, którego czytane były baśnie i legendy o powstaniu państwa polskiego m.in. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda o Warsie i Sawie”,” Legenda o Piaście Kołodzieju”. Następnym działaniem klubu czytelniczego było czytanie opowiadania „Czerwony kapturek” w formie teatrzyku cieni podczas wydarzenia kulturalnego szkoły pod hasłem „Noc ze sztuką”. Uczniowie z klubu sami przygotowali scenariusz i bohaterów opowiadania w formie papierowych kukiełek. Była to wspaniała nocna przygoda z bajką i dla aktorów i dla słuchaczy. Spotkania członków klubu z przedszkolakami przebiegają w miłej atmosferze. Sprzyjają nawiązywaniu więzi między tymi dwiema grupami. Uświadamiają wszystkim, także tym starszym, jak dużą rolę w życiu człowieka odgrywa książka – jest nie tylko źródłem wiedzy o świecie, ale także okazją do przeżycia niezwykłej przygody wraz z jej bohaterami.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W ramach programu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka szkolna otrzymała w czerwcu 2018 roku środki finansowe na zakup książek. Całkowity koszt programu: 15.000 zł, kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł, wkład własny: 3.000 zł. Liczba zakupionych książek: 802 pozycje. W oparciu o rozmowy przeprowadzone z rodzicami uczniów i nauczycielami dokonano wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również tytuły książek proponowane przez uczniów i umieszczane w skrzynce znajdującej się w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zgodnie z zainteresowaniami czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowią około 40 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Są wśród nich: Leonardo Patrignani „Wszechświaty”, Markus Zusak „Złodziejka książek”, książki z serii „Nela mała reporterka”, Martyna Wojciechowska „Kobieta, na krańcu świata 2”, książki Renaty Piątkowskiej z serii „Biuro Detektywistyczne”, Ulysses Moore „Wrota czasu”, książki Łukasza Wierzbickiego, „Cudowny chłopak”, książki PANI Doroty Combrzyńskiej-Nogali, nowe opowiadania kamishibai (bajka o Wiśle, Lew w Paryżu, Czułość).

Program „Bezpieczna droga do szkoły”
Realizowany w klasach I przy współpracy KPP w Turku. Celem programu jest przekazanie rad dla rowerzystów, pieszych, pasażerów pojazdów oraz zwrócenie uwagi na używanie odblasków w drodze do szkoły i ze szkoły.

Program „Nie pal przy mnie, proszę”
Przeznaczony dla klas pierwszych. Celem programu jest zintegrowanie grupy, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i postawy obrony przed biernym paleniem jak i również uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Obejmowały one zagadnienia: „Co to jest zdrowie?”, „Od czego zależy zdrowie?”, „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”, „Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone”.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Realizowany w klasach IV, celem programu jest kształtowanie postaw : do niepalenia, dumy z faktu niepalenia oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Program „Domowych detektywów”
Program „Domowych detektywów” realizowany był w wybranych klasach IV-VI, głównym celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”
Przeznaczony dla uczniów klas I-VI. Głównym celem jest wpłynięcie na dzieci tak, by radziły sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, by umiały współżyć z innymi i potrafiły również znajdować oparcie w samym sobie w trudnych sytuacjach.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2016/2017

Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła kolejny raz do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Podobnie jak w poprzednim roku, program ma pomóc dzieciom w zdobyciu niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Koordynatorkami programu są wychowawczynie klas pierwszych: Aldona Wojtczak i Barbara Kaczmarek.

Ogólnopolski Program Edukacyjny CEO „PoczytajMy”
W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacyjny CEO „PoczytajMY”. W ramach programu w szkole powstał Klub Czytelniczy, do którego należą uczniowie starszych klas. Przygotowują oni regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków i najmłodszych oddziałów w szkole. Wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem z przedszkolakami będą się bawić, rysować, tańczyć, śpiewać, przygotowywać inscenizację, a także uczyć się. Pierwsze zajęcia odbyły w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. Wtedy to przedszkolaki odwiedziły bibliotekę i wysłuchały głośnego czytania książki „Pilot i ja”. Na kolejnych zajęciach uczennice przebrane w postaci bajkowe odwiedziły przedszkolaków, by poznać ich zainteresowania czytelnicze oraz zaprezentować specjalnie dla nich przegotowane książki. Maluchy wysłuchały też wiersza Jana Brzechwy „Grzyby”. Wspólne zajęcia są korzystne zarówno dla starszych, ponieważ umożliwiają im powrót do lektur z dzieciństwa, jak i dla młodszych, którzy na pewno zainteresują się czytelnictwem. Jest to także okazja do integracji społeczności szkolnej. Koordynatorzy programu: Mariola Woźniak i Jolanta Jacek.

Programy „Mleko w szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole” dla klas I-III
W ramach udziału w programie „Owoce i warzywa w szkole” każdy uczeń otrzymywał dwie porcje warzyw i owoców w tygodniu przez wybrane 20 tygodni w roku szkolnym. Uczniowie otrzymują porcje świeżych warzyw i owoców pakowane próżniowo w estetyczne, kolorowe torebki. W ramach udziału w programie „Mleko w szkole” każdy uczeń spożywał mleko białe (bezpłatnie) lub smakowe (cztery smaki do wyboru: czekoladowe, waniliowe, truskawkowe, bananowe).

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Realizowany jest w klasach IV. Główne założenia programu to rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem oraz zwrócenie uwagi na to, co ma korzystny wpływ na komunikację i wzajemne zrozumienie. Program kształtuje postawy zobowiązujące do niepalenia, dumy z faktu niepalenia oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Kontynuacja w klasach I-VI programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”
Program realizowany jest w postaci zajęć przez pedagoga szkolnego. Celem zajęć jest jest wpłynięcie na dzieci tak, by radziły sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, by umiały współżyć z innymi i potrafiły również znajdować oparcie w samym sobie w trudnych sytuacjach.

Program „Domowych detektywów”
Realizowany jest w klasie V. Jego celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży.

Projekt Pen-friend
Polega na korespondencji listowej pomiędzy uczniami szkoły, a uczniami ze szkół we Włoszech i na Węgrzech.

Program „Mały mistrz”
Pozwala uczniom zdobywać sprawności i umiejętności sportowe.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2015/2016

Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. W ramach realizacji programu w klasach I na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzono scenariusze zajęć. W trakcie ich realizacji uczniowie uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na drodze i w szkole oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy programu otrzymali książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”, z grami, z zabawami, które pomogły utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i być bezpiecznym. Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem nt.”Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły”. W listopadzie dzieci brały udział w pogadance z przedstawicielami Miejsko-Powiatowego Oddziału WOPR w Turku nt: „ Bezpieczeństwo na lodzie”. Prowadzone były również zajęcia dla pierwszoklasistów, na których omawiane było bezpieczeństwo dzieci w Internecie oraz bezpieczne poruszanie się na drodze przy użyciu sygnalizatora i znaków drogowych. Podsumowaniem uczestnictwa w programie był udział pierwszoklasistów w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line i uzyskanie certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Koordynatorzy programu: Aleksandra Bojnowska i Mariola Woźniak.

Projekt ph. „Wypożycz MegaMatmę w bibliotece”
Od października do grudnia 2015 r. nasza szkoła przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka przystąpiła do projektu „Wypożycz MegaMatmę bibliotece”. Uczniowie przy wykorzystaniu specjalnych kodów uzyskali w domu bezpłatny dostęp do zasobów serwisu edukacyjnego MegaMatma.pl. Portal zawiera treści o wysokiej jakości merytorycznej, odpowiadające nowej podstawie programowej (z rozszerzeniem), recenzowane w całości (pod kątem dydaktycznym i merytorycznym) przez uznanego rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda, tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych.MegaMatma.pl to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: zawiera obszerne opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem – krok po kroku – jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy wzorów i klasówki. MegaMatma to przede wszystkim pomoc w codziennej nauce – można dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę.

Program rządowy ph. „Książki naszych marzeń”
Biblioteka szkolna przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. W ramach tego programu biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowości książkowych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Książki wybierane były wcześniej przez uczniów według ich potrzeb i zainteresowań drogą głosowania. Przez cały rok szkolny biblioteka będzie realizowała przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły.

Projekt ph. „Czytam sobie w bibliotece”
W listopadzie zakończył się ogólnopolski projekt „Czytam sobie w bibliotece”, realizowany również przez bibliotekę nasze szkoły. Projekt, którego pomysłodawcą była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej adresowany był do uczniów klas młodszych. W ramach projektu realizowane były warsztaty, na których książka stała się punktem wyjścia do dalszych artystycznych poszukiwań. W bibliotece dzieci miały możliwość tworzenia własnych pacynek, zabawy w teatr, malowania, podróżowania wyobraźnią, której przewodnikiem była książka, mapa świata i globus. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, a ich pomysłowość na każdym kroku zaskakiwała prowadzących. Dzięki tym zajęciom biblioteka pozyskała chętnych uczniów do wypożyczania i czytania nowości wydawniczych. Projekt ph. „Czytam sobie w bibliotece” to kolejny przykład, na to, że książkę można nie tylko czytać, ale i dobrze się przy niej bawić i integrować a biblioteka stała się miejscem kolorowym i otwartym na młodych czytelników.

Programy, projekty, akcje w roku szkolnym 2013/2014

 • Projekt Systemowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (odp. D. Hartman, K. Nowak).
 • Projekt międzynarodowy ph. „Śpiewajmy razem”, „Fabryka opowieści” (odp. K. Lament, M. Woźniak, M, Sobolewski).
 • Program „Aktywna edukacja” prowadzony w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.
 • Projekt „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego szkołach i przedszkolach” – ocenianie wspierające rozwój uczniów (wdrażanie elementów oceniania kształtującego).
 • Ogólnopolska akcja ekologiczna „Stań po zielonej stronie mocy” organizowana przez firmę Slam Poland (koordynator szkolny A. Haładyn – SU). Szkoła zajęła I miejsce w powiecie. Pierwsze trzy miejsca zajęły klasy 3a, 4c, 1c.
 • Ogólnopolska akcja ekologiczna „Komputery za tonery” (koordynator szkolny A. Haładyn). Zajęcie 59. miejsca na 453 szkoły biorące udział w akcji.
 • Ogólnopolska akcja ekologiczno-charytatywna „Zbieramy nakrętki dla chorej Ani” (koordynator A. Haładyn).
 • Ogólnopolska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  (koordynator J. Osińska).
 • Szkolny Festyn Rodzinny ph. „Z aktywnością za pan brat”.
 • Program prozdrowotny „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 • Szkolny projekt „Klasa na medal”.
 • Ogólnopolska akcja „Ćwiczyć każdy może” w ramach „Roku szkoły w ruchu”.
 • W ramach pedagogizacji rodziców – ogólnopolska akcja „Pozory mylą, dowód nie”.
 • Program „Spójrz inaczej”.
 • Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ph. „Teraz Twój czas”.
 • Ogólnopolska akcja „Pomóżmy Sudanowi” (problem niedoboru wody) – zbiórka makulatury.
 • Akcja Narodowego Czytania „Cała Polska czyta Fredrę”.
 • Program „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, w tym „Cyberprzemoc”.
 • Program „Mleko w szkole” promujący zdrowe nawyki żywieniowe.
 • Program „Owoce w szkole” dla klas I-III.
 • Integracyjny Rajd Turystyczny ph. „O uśmiech dziecka” organizowany przez TPD.
 • Akcje ekologiczne – m.in. „Dzień Ziemi”, „Odkrywamy czystą Polskę”.
 • Kampania ph. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz Europejski Dzień bez Samochodu” – zorganizowanie rajdu rowerowego.
 • Kampania informacyjno-edukacyjna „Eko-Tydzień”  w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Turku.

Projekty międzynarodowe
W ramach możliwości jakie stwarza platforma internetowa e-twinning zostały rozpoczęte dwa projekty międzynarodowe, których koordynatorem są Mariola Woźniak, Karina Lament i Maciej Sobolewski. Od 19 listopada 2013 roku realizujemy projekt „Śpiewajmy razem”, którego celem jest wspólna nauka piosenek w języku angielskim skierowana do uczniów z klas pierwszych. Naszymi partnerami jest szkoła w Turcji oraz szkoła w Estonii. W styczniu 2014 roku rozpoczęliśmy prace związane z realizacją projektu ph. „Fabryka opowieści” ze szkołą w Grecji. Główną ideą jest stworzenie książki z co najmniej dwoma ilustrowanymi historiami, na podstawie pomysłów i kreatywności uczniów. Celem tych działań jest zachęcanie uczniów do czytania książek, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie twórczego myślenia oraz doskonalenie umiejętności językowych. Opowieści te będą napisane w 3 językach: języku polskim, greckim i angielskim.
Szkoła otrzymała Certyfikaty poświadczające nasze uczestnictwo w w/w projektach (do wglądu w zakładce: Certyfikaty).

„Aktywna edukacja” – cyfryzacja
Nasza szkoła  przystąpiła w bieżącym  roku szkolnym do programu, Aktywna edukacja’’ współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego  głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia  się uczniów, uzyskana dzięki wykorzystaniu w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program umożliwia także wypracowanie metod pedagogicznych w niewielkich grupach nauczycieli współpracujących ze sobą w szkole, na platformie e-learningowej w sieciach szkół. W tym interaktywnym programie internetowym uczestniczą: dyrektor szkoły, wicedyrektor i nauczyciele różnych przedmiotów. ,,Aktywna edukacja’’ stanowi  etap przygotowujący szkołę do określenia zapotrzebowania informatycznego. Ze względu na to, że w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014/ 2020  planowane są istotne środki na cyfryzację szkół, dzięki  udziałowi w tym programie szkoła ma duże szanse na pozyskanie potrzebnego sprzętu informatycznego, co z pewnością przyczyni się do podniesienia wyników edukacyjnych uczniów.
Koordynatorem nadzorującym jest dyrektor szkoły Maria Kukulska.
Koordynatorem szkolnym projektu jest wicedyrektor Wioletta Fibich.
Koordynatorzy przedmiotowi: Maciej Sobolewski, Zbigniew Pawlak, Ewa Muszyńska, Bronisława Pełczyńska, Katarzyna Nowak.

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który już od stycznia realizowany będzie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Szkoła znalazła się w gronie 226 placówek z całego województwa wielkopolskiego wytypowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, organizatorów przedsięwzięcia. Celem projektu „Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych 24 uczniów podzielonych na dwa zespoły zajmie się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy – zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Zadaniem każdego zespołu będzie stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego, na temat wybranej osoby, popartego badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami. Uczniom zostanie udostępniony nowoczesny sprzęt komputerowy w postaci tabletów i laptopów, który będzie głównym narzędziem ich pracy.
To duże wyróżnienie dla szkoły i ogromna satysfakcja, że nasi uczniowie będą mieli swój wkład w budowanie Encyklopedii Wielkopolan. Tym bardziej, że będzie to jedyna w kraju Encyklopedia widoczna w Internecie jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z Wielkopolski.
Koordynatorzy szkolni projektu: Katarzyna Nowak, Danuta Hartman.

„Rok szkoły w ruchu”
Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
Koordynatorem szkolnym akcji jest Zbigniew Zieliński.
W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu chcemy zwrócić uwagę między innymi na:

 • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
 • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
 • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
 • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
 • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

OBSZAR I
OBSZAR V
OBSZAR VII

< Dodane przez szkola_admin dnia 2 marca 2013 14:01 >